Skolens gårdsbruk er på ca 1230 daa dyrka mark og 528 daa produktiv skog.

Av den dyrka jorda dette drives 262 daa økologisk med et aktivt vekstskifte. Planteslag er hovedsakelig gras- og kornproduksjon, av kornslag er det bygg, havre og hvete og dette er spredd over et areal på 300 daa. En del av halmen blir presset som firkantball.

Det foregår kontraktsdyrking av havre, der havren går til felleskjøpet som for til hestehold. Både byggen og hveten sendes som forkorn til felleskjøpet. Men noe av hveten brukes også til matkorn. Gresset

som blir produsert blir brukt til for til skolens husdyr

Det er 860 daa fulldyrka mark av gress og grønnfôr og av dette går noe av arealet til beite til storfe, sau og hest. Innhøstingen av gress skjer hovedsakelig med lessevogn, der det blir lagt i fire tårnsiloer. En del blir også lagt i rundball, silo, høy og høyensilage.

På Mære er det også potet og gulrøtter, derav 20 daa potet og 50 daa med gulrøtter.
Hva avlingsnivå angår, ligger kornet på 400 – 450 kg/daa
Poteten ligger på 3000 – 3500 kg/daa

Skolen har ca 60 årskyr og 45 vinterfôra sauer. Høsten 2008 tok vi i bruk et nytt undervisningsbygg for svin, med plass til ca 55 årspurker i kombinert produksjon.

Våren 2008 tok vi i bruk vårt nye veksthus. Her er det blant annet hall for anleggsgartner-virksomhet, stor avdeling med tomatprodusjon, avdeling med blomster og et flott gårdsutsalg.

Høsten 2008 fikk vi på plass en stor ridehall, til stor glede for våre hesteglade elever, lærere og andre.

traktorElevdeltakelse

Elevene ved Mære Landbruksskole deltar aktivt i arbeidet på skolen. De er med på våronn og innhøstingen på høsten. Elevene ved VG3 får egen uke på våren der hvor de har ansvaret for våronna. Elevene ved VG3 får også ansvaret for å ta opp poteten om høsten og sette potet om våren.

Verksted og maksinpark

Mære Landbruksskole har også et verksted, der elevene har øvinger i svising, bruk av redskaper og reparere utstyr og maskiner som er på skolen.

Skolen har mye utstyr selv, men er også med i en maskinpark der de har utstyr sammen med andre bønder. Skolen har 18 traktorer, ploger, harver, slodder, såmaskiner, tromler, to skurtreskere, slåmaskiner, lessevogner og rive.